Regulamin sklepu

 Spis treści (kliknij by wybrać):

1. Postanowienia ogólne

2. Zakres, zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

3. Panel klienta

4. Składanie zamówień

5. Dokonywanie płatności, ceny

6. Realizacja zamówień

7. Uprawnienia do odstąpienia umowy

8. Niezgodność towaru z umową. Reklamacje.

9. Ochrona danych osobowych.

10. Postanowienia końcowe


Słowniczek:

1. Sprzedający – P.H.U. Office-Land Rynkiewicz Rafał, adres: ul. Jagiellońska 70, 70-382 Szczecin, REGON 380271055, NIP 8561825943.

2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.office-land.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

4. Towary – rzeczy ruchome, będące zarówno produktami katalogowymi jak i pozakatalogowymi, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

5. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient, podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.

6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.


1. Postanowienia ogólne

1.1 Sklep internetowy prowadzony jest przez P.H.U. Office-Land Rynkiewicz Rafał, adres: ul. Jagiellońska 70, 70-382 Szczecin, REGON 380271055 , NIP 8561825943.

1.2 Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego Office-Land, dostępnego pod adresem internetowym www.office-land.pl.

1.3 W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

1.4 Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

1.5 Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

1.6 Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

1.7 Warunkiem dokonania zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Rejestracja poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.

1.8 Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.


2. Zakres, zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

2.1 Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

2.2 Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

2.3 Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

2.4 Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;
c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

2.5 Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

2.6 Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie bądź drogą elektroniczną, poprzez wiadomość wysłaną na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.


3. Panel klienta

3.1 Panel klienta jest dostępny tylko dla osób, które poprawnie się zarejestrowały tj.: poprawnie wypełniły formularz rejestracyjny oraz aktywowały konto poprzez link, który został wysłany na adres e-mail podany w formularzu.

3.2 Klient poprzez Panel klienta ma możliwość:
a) stałego wglądu w status realizacji zamówień,
b) przeglądania historii zakupów,
c) korzystania z przechowalni,
d) zapamiętywania koszyka,
e) otrzymywania rabatów i kuponów promocyjnych,
f) edycji swoich danych (w tym hasła),
g) wglądu do otrzymanego stałego rabatu oraz sprawdzenia aktualnych punktów z programu lojalnościowego.


4. Składanie zamówień

4.1 Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.

4.2 Minimalna wartość zamówienia to 1.00 zł. W przypadku mniejszej kwoty, system wyświetli odpowiedni komunikat i będzie blokował dalszy etap zakupów.

4.3 W przypadku zaznaczenia opcji "osoba prywatna" przy rejestracji bądź przy składaniu zamówienia, domyślną opcją będzie wystawienie oraz dostarczenie wraz z towarem paragonu fiskalnego. Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o chęci otrzymania faktury imiennej (w polu "dodatkowe informacje" bądź niezwłocznie po złożeniu zamówienia drogą telefoniczną lub elektroniczną). 

4.4 Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone po godzinie 15:00 mają przesunięty moment rozpoczęcia naliczania okresu 24 godzin dostawy do godziny 9:00 następnego dnia roboczego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wykluczenia dni roboczych z naliczania okresu dostawy (np. w okresie świątecznym), o ile informacja taka została uprzednio przedstawiona na stronie lub w potwierdzeniu zamówienia.

4.5 Po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, dokonanie zakupu Towarów w Sklepie Internetowym nie jest możliwe. 

4.6 Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzone przyciskiem „Zatwierdź”) stanowi ofertę Klienta złożoną P.H.U. Office-Land co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7 Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z tytułem "Informacja o złożeniu zamówienia nr......."). Po wprowadzeniu złożonej oferty do systemu i przeprowadzeniu procedury kompletacji, Klient otrzymuje kolejną wiadomość na podany w zamówieniu e-mail "Wysyłka zamówienia nr......". Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

4.8 Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@office-land.pl


5. Dokonywanie płatności, ceny

5.1 Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) podawane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT (ceny brutto) oraz prezentowane są ceny bez podatku VAT (ceny netto),
c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

5.2 Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

5.3 Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
a) Gotówką (odbiór osobisty), odbierając i dokonując płatności w siedzibie firmy przy ul. Jagiellońskiej 70 w Szczecinie,
b) Gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem),
c) przelewem bankowym z odroczonym terminem płatności - dotyczy tylko przedsiębiorstw, które wcześniej uzgodniły to ze swoim Opiekunem z ramienia Office-Land,
d) przelewem bankowym przed dostawą (przedpłata). W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Dostawcy w terminie 3 dni od złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego (dane te Klient otrzyma również w potwierdzającej zamówienie wiadomości e-mail):

Właściciel rachunku: P.H.U. Office-Land Rynkiewicz Rafał ul. Jagiellońska 70, 70-382 Szczecin
Bank PKO BP
Numer rachunku: 27 1020 4812 0000 0202 0180 6306

5.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5.5 Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.


6. Realizacja zamówień.

6.1 Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

6.2 Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od:
a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę;
b) dostępności Towaru - termin wskazany w pkt 6.1 może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie bądź poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany podczas rejestracji.

6.3 Kupujący określi w zamówieniu preferowany termin dostawy Towarów. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć Towar w preferowanym przez Kupującego terminie. Jeżeli dostarczenie Towaru w preferowanym przez Kupującego terminie nie jest możliwe, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego i wyznaczy nowy termin. Niedostarczenie Towaru przez Sprzedającego w preferowanym przez Kupującego terminie nie upoważnia Kupującego do rozwiązania Umowy, odmowy przyjęcia dostawy lub wysuwania roszczeń o zwrot wydatków, odszkodowanie lub innych roszczeń z tego tytułu.

6.4 Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on wyszczególniony jako osobna pozycja na fakturze lub paragonie. Koszty przesyłek przedstawia poniższa tabela:

 

Sposób dostawy Przedpłata (przelew lub płatność online) Pobranie (kwota doliczana do dostawy) Czas dostarczenia
Firma kurierska

do kwoty 249,99 zł - 19,00 zł

powyżej 250 zł (max. 30kg) - 0 zł

powyżej 250 zł (30kg - 60kg) - 19,00 zł

powyżej 250 zł (60kg - 90kg) - 60 zł

paczka powyżej 90kg (wysyłka paletowa) - 180zł

do kwoty 249,99 zł - 7,50 zł

powyżej 250 zł - 7,50 zł

wysyłki za pobraniem wysyłamy do 30kg

1 - 3 dni robocze
Odbiór osobisty bezpłatnie bezpłatnie -

Kurier Office-Land

(tylko na terenie Miasta Szczecin)

do kwoty 149,99 zł - 9,50 zł

powyżej 150 zł - 0 zł

do kwoty 149,99 zł - 9,50 zł

powyżej 150 zł - 0 zł

1-3 dni robocze

 


6.5 
Przesyłki do 30kg i o standardowym wymiarze są wysyłane na koszt Sprzedawcy, gdy łączna wartość zakupów w sklepie przekroczy 249,99 zł brutto. Wszystkie wysyłki produktów nie spełniających powyższych parametrów (OWU firmy spedycyjnej obsługującej przesyłki) będą wyceniane indywidualnie, a o kosztach Klient zostanie poinformowany w dniu złożenia zamówienia. 

6.6 Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczania opłaty za podlegające zwrotowi palety, kontenery lub klatki, które zostały zniszczone lub które nie zostały zwrócone przez Kupującego (o takich kosztach Klient będzie informowany telefonicznie bądź elektronicznie poprzez wiadomość e-mail).

6.7 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia złożonego zamówienia bez podania przyczyny, przy czym Klient zostanie poinformowany o tym telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

6.8 Adres dostawy powinien być wskazany w zamówieniu Kupującego, a wszelkie zmiany adresu dostawy powinny być pisemnie zgłoszone Sprzedającemu przed realizacją zamówienia. Dostawę towarów na adres wskazany w zamówieniu przez Kupującego traktuje się jako dostawę zgodną z postanowieniami Umowy.

6.9 Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem kurierów firmy DHL. Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.

6.10 Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

6.11 Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6.12 Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

6.13 Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) w zależności od wybranego dokumentu podczas procesu zamawiania.

6.14 P.H.U. Office-Land Rynkiewicz Rafał, adres: ul. Jagiellońska 70, 70-382 Szczecin, REGON 380271055, NIP 8561825943 i Odbiorca ustalają, że za datę dostawy towaru do Odbiorcy w rozumieniu przepisów VAT uznaje się dzień wydania tego towaru przez Dostawcę przewoźnikowi.


7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1 Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy do pobrania: 

7.2 Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: P.H.U. Office-Land ul. Jagiellońska 70, 70-382 Szczecin.

7.3 Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączenie oświadczenia do przesyłki ze zwracanym towarem.

7.4 Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

7.5 W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

7.6 Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

7.7 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: P.H.U. Office-Land ul. Jagiellońska 70, 70-382 Szczecin.

7.8 Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.


8. Niezgodność towaru z umową, reklamacje

8.1 Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

8.2 W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.3 W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Towaru.

Wzór reklamacyjny do pobrania tutaj.

8.4 Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

8.5 W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać go wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą). Towar powinien zostać przysłany kompletny, wraz z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego Towaru lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową.

8.6 Sprzedający zastrzega sobie prawo 14-dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

8.7 W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrotu należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

8.8 W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Sprzedający.


9. Ochrona danych osobowych

9.1 Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.office-land.pl są przetwarzane przez P.H.U. Office-Land Rynkiewicz Rafał ul. Jagiellońska 70, 70-382 Szczecin, REGON 380271055, NIP 8561825943.
Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
a) realizacji umowy;
b) jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.office-land.pl.

9.2 Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

9.3 Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – na stronie www.office-land.pl w zakładce „Moje Konto” -> "Edycja profilu". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

9.4 Informujemy, że firma P.H.U. Office-Land Rynkiewicz Rafał ul. Jagiellońska 70, 70-382 Szczecin, REGON 380271055, NIP 8561825943, właściciel sklepu internetowego www.office-land, przetwarza Państwa dane, które przekazali nam Państwo dobrowolnie. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), mają charakter danych osobowych.

W świetle nowego prawa pragniemy Państwa poinformować, iż:

- administratorem Państwa danych osobowych jest: P.H.U. Office-Land. Z administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej po adresem: ul. Jagiellońska 70, 70-382 Szczecin;

- Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: biuro@office-land.pl;

- Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez P.H.U. Office-Land, czyli: oferowania klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększania stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego; dostarczania kompleksowej informacji w ramach oferowanych przez Administratora produktów oraz w celach statystycznych;

- Administrator przetwarza dane w takim zakresie, w jakim zostały one przez Państwa udostępnione oraz będzie przetwarzał je przez okres niezbędny do realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów;

- Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwo prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania i przenoszenia Państwa danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania,

- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych z bazy,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz skargi do organu nadzorczego.


10. Postanowienia końcowe

10.1 Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

10.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.

10.3 Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego.

10.4 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

10.5 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

10.6 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl